Gemeente start onderzoek naar lokale voedselvoorziening

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - Gemeente Alphen aan den Rijn heeft geen visie op de eigen voedselvoorziening is te lezen in het programma Buitengewoon Waardevol Buitengebied. Daarom start de gemeente met een onderzoek naar de lokale voedselvoorziening.

Gemeente Alphen bestaat voor tachtig procent uit buitengebied. Het buitengebied heeft te maken met uitdagingen en opgaven op ruimtelijk, sociaal en economisch vlak. Denk aan de stikstofdiscussie, vergrijzing, de landbouwtransitie en klimaatverandering. In het programma Buitengewoon Waardevol Buitengebied, dat eind januari is vastgesteld door de gemeenteraad, zijn aanbevelingen gegeven over deze uitdagingen en opgaven die nu worden uitgewerkt.

Provincie Zuid-Holland heeft in 2018 de ambitie uitgesproken dat in 2030, tachtig procent van het verse voedsel dat haar inwoners nuttigen, in de provincie is verbouwd. Uit het onderzoek kwam naar voren dat gemeente Alphen aan den Rijn geen visie heeft op de eigen voedselvoorziening. ‘Gezien de verscheidenheid in agrarische productie binnen de gemeentegrenzen zou deze provinciale ambitie voor Alphen aan den Rijn best eens bereikbaar kunnen zijn’, is te lezen in het programma.

Wat, waar en hoe?

Inspelende op de trends in nieuwe vormen van voedselvoorziening, zoals herenboeren, kopen-bij-de-boer en voedselbossen, is het belangrijk dat de gemeente een goed beeld krijgt ‘wat, waar en hoe’ mogelijk is en daar proactief beleid op te voeren.

Ook klimaatverandering heeft invloed op wat er waar geteeld kan worden. Door verzilting, vernatting en verdroging moeten agrariërs keuzes maken in bedrijfsvoering, rassenkeuze en teeltplan. Daarbij horen ook nieuwe teelten van vezels om circulair mee te bouwen (zoals isolatiemateriaal). ‘De gemeente zal moeten onderzoeken hoe deze veranderingen van invloed zijn op gemeentelijke plannen en of knelpunten te verwachten zijn.’

Platform voor lokaal voedsel

‘Het is interessant te kijken in hoeverre Alphen aan den Rijn al in staat is de provinciale ambitie van tachtig procent voedsel van eigen land te halen. Dit kan ook een beeld geven van de uitdagingen van voedselproductie in relatie tot klimaat- en milieu-opgaven. Ook kan dit onderzoek bijdragen aan het bevorderen van stadslandbouw en korte ketens, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een platform voor lokaal voedsel, een verkiezing Streekproduct van het Jaar of het inrichten van verkooppunten van lokaal voedsel. En de gemeente kan kijken naar het eigen inkoopbeleid voor voedsel.’

Green Deal Duurzaam Streekvoedsel

In november 2021 introduceerde Liesbeth van Bemmel, eigenaar van Voedselbos Benthuizen en klimaat-burgemeester van Alphen aan den Rijn, het initiatief “Green Deal Duurzaam Streekvoedsel”. In het programma staat: ‘Hierin zouden uitgangspunten moeten komen over wat duurzaam streekvoedsel betekent voor gemeente Alphen aan den Rijn, hoe de gemeente hierop acteert en wat partijen kunnen verwachten van zo’n Green Deal. En hierin kunnen verschillende Alphense visies en trends rondom voedselproductie, korte ketens en bedrijfsvoering opgenomen worden.’

Het volledige Programma Buitengewoon Waardevol Buitengebied Alphen aan den Rijn is te bekijken via deze link.