Lintjesregen: 22 koninklijke onderscheidingen in gemeente Alphen aan den Rijn

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - Op de dag voor Koningsdag vindt traditiegetrouw de jaarlijkse lintjesregen plaats. Dinsdagochtend zijn 22 inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn verrast met een koninklijke onderscheiding.

In het gemeentehuis deelde burgemeester Liesbeth Spies de onderscheidingen om de beurt uit. Achttien mensen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, vier mensen zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Hieronder is de volledige lijst van gedecoreerden te vinden. De teksten zijn aangeleverd door de gemeente Alphen aan den Rijn.

Alle 22 gedecoreerden

Dhr. F. (Fake) Boer (Zwammerdam): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Boer is al vanaf 1970 als vrijwilliger actief. Tot 2015 was hij in verschillende functies actief voor de Protestantse Kerk Nederland - PKN Zwammerdam (voorheen Gereformeerde Kerk Zwammerdam). Hij was onder andere actief als diaken, penningmeester, jeugdwerk, ouderling en 2e preses van de kerkenraad. Vanaf 2000 was de heer Boer betrokken bij de totstandkoming van de fusie van de Gereformeerde Kerk Zwammerdam en de Hervormde Kerk Zwammerdam. Hij was voorzitter van de fusiecommissie en onder zijn leiding is de fusie in 2015 afgerond. Tevens zette de heer Boer zich in voor de organisatie van bazaars, en was hij betrokken bij het onderhouden van de kerk en de bijgebouwen.

Van 1996 tot en met 2013 was de heer Boer voorzitter van de Zwammerdamsche IJsclub. Het voorbereiden en voorzitten van vergaderingen, onderhouden contacten met de bestuursleden en de eigenaar van het land waarop de ijsbaan ligt behoorde tot zijn taken. Naast zijn taken als voorzitter hielp de heer Boer ook met werkzaamheden ‘in het veld’: onder andere het onderhoud van de ijsbaan, kantine en materiaal, overleg met betrekking tot onder water zetten van de ijsbaan en contacten onderhouden met Schaatsbond KNSB en de omliggende ijsclubs, contact met de media met betrekking tot opening/sluiting van de ijsbaan enz. 

Vanaf eind 2014 is de heer Boer voorzitter van de Stichting Beheer Multifunctionele Accommodatie (MFA) Zwammerdam (Dorpshuis Zwanenburcht). Hij is een actief voorzitter en zorgt ervoor dat alles vlekkeloos verloopt: hij onderhoudt contacten met gemeente, huurders, regelt de sleuteloverdracht, maar voert zelf ook reparaties uit of zorgt ervoor dat deze door een externe partij worden uitgevoerd. Vanaf 2015 is het initiatief gestart om te komen tot een nieuwe MFA in Zwammerdam aan de Spoorlaan. De heer Boer heeft zitting genomen in een van de commissies van de projectstructuur. Gezamenlijk resultaat van deze werkgroepen is een definitief ontwerp en een technisch ontwerp ten behoeve van de aanbesteding.  

Naast zijn drukke bestaan als vrijwilliger heeft betrokkene sinds 2018 ook de (mantel)zorg over zijn zus.  

Dhr. L.H. (Luuk) Boerman (Zwammerdam): Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

Al sinds 1979 is de heer Boerman lid van de redactie ‘Damse Zaken’ (voorheen Dorpssignaal), een maandelijkse uitgave van de Belangenvereniging van Zwammerdam. Deze vereniging behartigt de belangen van de inwoners van Zwammerdam. Als redactielid houdt de heer Boerman zich bezig met het inhoudelijk vullen van het magazine tot het zorgdragen voor tijdige aanlevering bij de drukker. Hierbij heeft hij vakmanschap hoog in het vaandel staan. Ook enthousiasmeert hij collega redactieleden zich te ontwikkelen binnen de vereniging.

Daarnaast is de heer Boerman vanaf 2017 vrijwillig actief voor het Oranje Comité Zwammerdam en voert allerhande zaken uit als het gaat om pr en vormgeving in de breedste zin van het woord. Zo heeft hij het logo voor het Oranje Comité ontworpen, levert hij jaarlijks een bijdrage aan de uitgave van het programma rondom Koningsdag, zorgt voor een kerstkaartje voor het hele dorp, heeft een fietstocht en een fotopuzzeltocht vormgegeven, maar ook een spel vormgegeven over het dorp dat aan huis verspreid is, het zogenoemde ' 't Swanenbord'. Daarnaast verzorgt de heer Boerman diverse banners waar hij de beheerder van is. Met deze banners wordt door diverse clubs in Zwammerdam publiciteit gezocht voor hun activiteiten, zoals rond de kindervakantiespelen, Koningsdag en de jaarlijkse collecteweek van de Hartstichting.

Naast bovenstaande vrijwilligersactiviteiten heeft de heer Boerman een aantal mooie initiatieven genomen om Zwammerdam op de kaart te zetten. Zo bedacht hij in 2018 een fiets- en wandelroute, ‘de Route 66 Zwammerdam’, die langs de oude Zwammerdamse grens liep op een kaart van 1866. Op Koningsdag 2019 werd deze route gebruikt voor een georganiseerde fietstocht. De route wordt ook nu nog gebruikt voor bezoekers van een lokale B&B, en is bijvoorbeeld ook te vinden op de website van gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

In 2016 bracht de heer Boerman een boekje ‘Oud Damme’ uit. Deze boekjes bevatten historische foto’s van Zwammerdam welke tegen kostprijs te bestellen zijn en te koop liggen bij een boekhandel in Bodegraven. In september 2016 verscheen de eerste uitgave, in 2021 de 7e, en de 8e is in voorbereiding.

Door het initiatief van de heer Boerman om het Ziendepark in Zwammerdam te voorzien van zakjes voor de hondenuitlaat heeft meneer een bijdrage geleverd aan het leefbaar houden van het park. Er zijn twee ‘kasten’ met zakjes geplaatst die hij wekelijks aanvult.

Mevr. A.C. (Anneke) Booij-Pijper (Alphen aan den Rijn): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

In 1997 startte mevrouw Booij-Pijper met haar vrijwilligersactiviteiten bij de Maranathakerk in Alphen aan den Rijn als medewerker van de bloemengroep, later deed zij dat voor de Salvatorikerk en na sluiting van deze kerk vanaf 2006 voor De Lichtkring. Ze koopt bloemen in en verzamelt allerhande materiaal. Het symbolisch bloemschikken vereist gedegen studie van de achtergronden van de bijzondere gelegenheden in het kerkelijk jaar, de Bijbelteksten, en kennis van de symbolische betekenis van bloemen, planten, materialen, kleuren. Mevrouw Booij-Pijper werkt zeer zorgvuldig, kundig, met oog voor detail met als resultaat dat de kerkgangers geraakt worden door de 'boodschap'. Door haar uitzonderlijke talent als het gaat om liturgisch bloemschikken was mevrouw Booij-Pijper binnen de landelijke Protestantse Kerk (PKN) betrokken bij het promoten van liturgisch bloemschikken onder de kerken in Nederland door het maken van brochures met suggesties en toelichtingen. Vanuit de bloemengroep in De Lichtkring werd mevrouw Booij-Pijper lid van de commissie Eredienst en raakte vervolgens betrokken bij de vormgeving en de inhoud van de kerkdiensten. Na enige jaren is deze commissie opgenomen in de commissie Vorming en Toerusting. Hier houdt ze zich onder andere bezig met het organiseren van tentoonstellingen van religieuze kunst en andere creatieve uitingen in de kerk. Ook hier verzorgt mevrouw Booij-Pijper bloemschikkingen die aansluiten bij de betreffende expositie zodat de kunstwerken met de kerkelijke erediensten worden verbonden. Voor deze tentoonstellingen regelt zij alles, van A tot Z. Gezien haar kwaliteiten op dit vlak is zij samen met kerkenraadsvoorzitter vanuit de Lichtkring ook betrokken bij de regionale organisatie van het "Feest van de Geest".

Vanaf 2006 is mevrouw Booij-Pijper lid van de commissie Dinsdagavondgebed. Als een van de vier vaste liturgen verzorgt zij eens per maand de invulling van het Avondgebed op dinsdag. Dit betreft een korte viering die ze leidt en waarvoor ze teksten en liederen kiest en gebeden formuleert.

Al vanaf 1987 is mevrouw Booij-Pijper lid van de vrouwengroep ‘in Gesprek’, en sinds 1998 is zij lid van het bestuur. De groep wil vanuit een Bijbelse en bevrijdende visie werken aan een rechtvaardige samenleving, waarin voor vrouwen en mannen gelijkwaardig plaats is om te beantwoorden aan Gods bedoeling met mensen. Mevrouw Booij-Pijper vervult de functie van algemeen adjunct en vervangt in voorkomende gevallen andere bestuursleden. Verder maakt ze met de collega-bestuurders het beleid, bereidt bijzondere avonden, zoals openings- en slotavond, kerst- en paasviering mee voor en verzorgt ook nog geregeld zelf een onderwerp op een avond. Ook verzorgt mevrouw Booij-Pijper de aankleding van de vergaderruimte bij religieuze vieringen. Daarnaast heeft zij veel kennis en bewustwording van religieuze kunst aan de andere leden overgebracht.

Vanaf 2008, sinds de opening, is mevrouw Booij-Pijper een zeer gewaardeerde zorgvrijwilliger bij de locatie Alphen aan den Rijn van de Hospicegroep Alphen aan den RijnNieuwkoop. Zij ondersteunt de cliënten en hun naasten zowel emotioneel als praktisch. Naast dit eigenlijke zorgwerk is zij met een collega verantwoordelijk voor de bloemen en planten in het hospice. Ze heeft in 2019 meegedacht en meegewerkt aan de tuinaanleg rond de nieuwe hospicewoning in Alphen aan den Rijn.

Mevr. C.G. (Corrie) Clement (Alphen aan den Rijn): Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

Vanaf 1996 is mevrouw Clement vrijwillig actief voor de Protestantse Gemeente in Alphen aan den Rijn. Eerst voor de Salvatorikerk die later overging in de Protestantse Gemeente ‘De Lichtkring’. Mevrouw Clement heeft verschillende functies bekleed. In 1996 richtte zij, samen met medevrijwilliger mevrouw A. Pons-Poot, een vrijwilligersgroep op voor de Penitentiaire Inrichting Alphen aan den Rijn (voorheen PI De Geniepoort). Verschillende activiteiten zijn opgezet om de gedetineerden te steunen tijdens hun tijd in de PI en om hen na hun detentie weer te kunnen laten integreren in de maatschappij en tussen hun familieleden. Mevrouw Clement heeft zich met de toenmalige dominee ingezet voor de vormgeving en organisatie van de protestantse geestelijke verzorging binnen de PI en zette zich in voor het werven van vrijwilligers. Zij werd coördinator van de groep kerkvrijwilligers en draaide mee als kerkvrijwilligster bij de kerkdiensten op de zondag. Mevrouw Clement levert niet alleen praktisch werk, maar is net als de andere vrijwilligers zeker ook op persoonlijk vlak van grote waarde voor de gedetineerden. Zij zet haar kwaliteiten als oudmaatschappelijk werker in om extra aandacht te geven en een luisterend oor te bieden op de momenten dat gedetineerden een moeilijke periode doormaken.

Mevrouw Clement was minstens 10 jaar diaken en raakte vanuit deze positie betrokken bij het inloophuis ‘Het Open Venster’ (dagopvang van dak- en thuislozen), waar zij in 1998 coördinator werd. Nadat zij in 2002 haar werkzaamheden als coördinator heeft stopgezet, ontving zij in 2003 een erepenning van de gemeente Alphen aan den Rijn voor haar werk voor Het Open Venster. 

Van ongeveer 2002 tot 2006 was mevrouw Clement voorzitter van de kerkenraad van de Salvatorikerk. Vanuit deze functie had zij een belangrijke rol in het leiden van het succesvolle proces waarbij de Salvatorikerk werd verkocht om mogelijkheden te scheppen voor de oprichting van de nieuwe PKN-wijkgemeente ‘De Lichtkring’. Vooruitstrevend was mevrouw Clement in haar werkwijze waarbij gemeenteleden die niet meegingen naar de nieuwe gemeente werden begeleid bij het vinden van een andere passende kerkgemeenschap, waarna vervolgens een welkomstbijeenkomst werd georganiseerd. Van 2009-2013 was mevrouw Clement pastoraal ouderling.

Sinds 2015 is mevrouw Clement penningmeester van Stichting Poortwachter. Deze stichting faciliteert speciale activiteiten, projecten en hulpmaterialen waarvoor, vanuit de penitentiaire inrichting, onvoldoende middelen ter beschikking staan. Als middelen uit andere bronnen niet beschikbaar of ontoereikend blijken te zijn wordt beperkte eenmalige materiële steun geboden aan (ex)gedetineerden voor een succesvolle terugkeer in de maatschappij. Mevrouw Clement draagt zorg voor een zorgvuldige boekhouding, tijdige betaling van individuele aanvragen en projecten zodat deze zonder vertraging doorgang kunnen vinden. Ook registreert zij giften met een bijzondere bestemming. 

Mevr. J. (Anet) van Genderen-te Brake (Alphen aan den Rijn): Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

Al sinds 1989 is mevrouw Van Genderen-te Brake vrijwillig actief voor de Protestantse wijkgemeente Goede Bron in Alphen aan den Rijn. Zij zet zich vanaf die tijd op verschillende terreinen in: leiding van de oppasdienst tijdens kerkdiensten, begeleiden van de kindernevendiensten, voorzitter van de vergaderingen van de kindernevendienstleiding, mede leiding geven aan een huiscatechesegroep voor jongeren van 12-15 jaar, deelname in 1999 aan de beroepingscommissie ten behoeve van het aanstellen van een nieuwe predikant voor de wijkgemeente, wijkouderling, deelname aan de wijkkerkenraad, scriba (secretaris) van de wijkgemeente Goede Bron, deelname aan het moderamen dat maandelijks de kerkenraadsvergaderingen voorbereidt.

Van 1996 tot 2005 was mevrouw Van Genderen-te Brake vrijwillig actief voor Stichting Grupa Most. Deze stichting had als doel het contact tussen religieuze gemeenschappen in Tuzla (Bosnië) en tussen mensen onderling te bevorderen door te bouwen aan een verzoeningsbrug. Mevrouw is medeoprichter van deze stichting. Ook had zij een belangrijke rol in de voorbereiding en uitvoering van de jeugduitwisselingen tussen Nederland en Tuzla. In 2001 kwamen drie leiders vanuit Tuzla, de katholieke en orthodoxe priester en de imam naar Nederland, dit was een belangrijke stap in de samenwerking.

Naast haar vrijwilligerswerk is mevrouw al sinds 1981 werkzaam op het Groene Hart Lyceum in Alphen aan den Rijn. Zij is gestart als gymdocent en doorgegroeid tot unitleider.  Daarnaast verricht mevrouw Van Genderen-te Brake vele taken die buiten haar functie vallen. Zo heeft zij bijvoorbeeld een buitengewone bijdrage geleverd om de Christelijke identiteit van de school vorm te geven in een veranderende samenleving. Ook heeft zij intensief bijgedragen aan een succesvolle fusie en de opbouw van het onderwijsconcept Topmavo.

Mevr. B. (Sjaan) van Gent-Rijkaart (Hazerswoude-Dorp): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Al vanaf 1990 is mevrouw Van Gent-Rijkaart vrijwillig actief voor de Hervormde Gemeente Hazerswoude waar zij met hart en ziel bij betrokken is. Zij was tot 2015 bezoekdame en verwelkomde nieuwe gemeenteleden en maakte hen wegwijs binnen de gemeente. Sinds 1992 is mevrouw Van Gent-Rijkaart, samen met een ander gemeentelid, verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de wekelijkse schoonmaak van het kerkgebouw. Daarnaast zingt mevrouw wekelijks in de weeksluiting op vrijdagavond, speciaal voor oudere gemeenteleden, maar zij zingt ook regelmatig tijdens de zondagdiensten mee. 

Vanaf 1974 is mevrouw Van Gent-Rijkaart lid van de aan de kerk verbonden Hervormde Vrouwenkring "Dorcas" te Hazerswoude-Dorp. Zij had grote inbreng bij het maken van Bijbelstudies. Van 1993 tot 1999 was mevrouw tweede voorzitter met taken als het leidinggeven aan de vereniging, het voorbereiden van bestuursvergaderingen en andere handen spandiensten. Ook was mevrouw gedurende deze periode algemeen adjunct. 

Vanaf 1991 is mevrouw Van Gent-Rijkaart verbonden aan Gemiva-SVG Groep. Zij wandelt iedere twee weken met een van de bewoners. Als de betreffende bewoner afwezig is, loopt zij met een andere bewoner. Dit wordt enorm gewaardeerd door de bewoner(s). Ook wandelde mevrouw van Gent-Rijkaart van 1996 tot 2014 met een moeder en later dochter en zoon die leden aan de ziekte van Huntington en afhankelijk waren van een rolstoel. Wekelijks fietste mevrouw van Hazerswoude-Dorp naar Katwijk om met hen te wandelen. Dit werd zeer gewaardeerd door de betreffende personen, en ook nu nog is de familie mevrouw Van Gent-Rijkaart dankbaar voor dit mooie gebaar. 

Vanaf 2008 verzorgt mevrouw Van Gent-Rijkaart twee maal per week het ontbijt voor de cliënten van Stichting Philadelphia Zorg: ‘Ontbijt Sjaan’. Als daar tijd voor is, smeert zij ook de lunch of vouwt de was. Mevrouw is tevens bezoekvrijwilligster van een van de cliënten. De betreffende cliënt haalt veel plezier uit deze bezoeken.  

Voor Futura Zorg is mevrouw Van Gent-Rijkaart vanaf 2019 wekelijks vrijwillig actief bij het strijken en vouwen van de was. Tevens biedt mevrouw een luisterend oor voor de bewoners van Futura. Door haar hulp heeft het vaste zorgteam meer tijd voor extra persoonlijke aandacht voor de cliënten. 

Mevr. W.M.J. (Willemien) Gerts-Bongers (Boskoop): Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

Van ongeveer 1985 tot 1989 was mevrouw Gerts-Bongers vrijwillig actief in het toenmalige bejaarden-/verzorgingshuis St. Jozef in Alphen aan den Rijn. Zij hielp de bewoners minimaal eens per week met bloemschikken en andere creatieve bezigheden. 
Van 1990-2000 was mevrouw Gerts-Bongers vrijwillig actief in toenmalig bejaardenhuis Mendelhof te Boskoop, waar zij minimaal eens per week koffie schonk aan de bewoners.

Sinds 1 mei 1995 is mevrouw actief als afdelingsvrijwilliger bij De Zonnebloem, afdeling Boskoop. Zij legt minimaal eens per week een bezoek af aan gasten van De Zonnebloem voor een praatje en een kop koffie, maar ook om samen iets leuks te doen. Ook helpt zij mee met de organisatie van verschillende afdelingsactiviteiten, is zij 9 jaar als algemeen vrijwilliger mee geweest met de vakantieweken van de Zonnebloem, en levert mevrouw een belangrijke bijdrage aan de jaarlijkse verkoop van loten van De Zonnebloemloterij. 
Vanaf 2017 bezoekt mevrouw Gerts-Bongers op persoonlijke titel een aantal bewoners in Zorgcentrum Floravita in Boskoop.

Dhr. B.S. (Bouw) de Graaf (Alphen aan den Rijn): Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

De heer De Graaf is al sinds 1973 lid van de schietsportvereniging Alphen aan den Rijn. Vanaf 1982 is hij vrijwillig actief als bestuurslid discipline luchtschietsport en wedstrijdleider luchtschietsport. Als bestuurslid legt hij alle zaken rondom de luchtschietsport voor aan het bestuur en hij adviseert het bestuur over de gang van zaken rondom wedstrijden en uitslagen. Als wedstrijdleider is de heer De Graaf verantwoordelijk voor alle inschrijvingen van de onderlinge wedstrijden en het bijhouden van standen en uitslagen. Daarnaast overlegt hij met andere verenigingen over de te plannen wedstrijden en de bijbehorende organisatie. Ook houdt hij de uitslagen van de open wedstrijd ‘Het Groene Hart Toernooi’ bij. De heer De Graaf maakt de afspraken met nieuwe leden om kennis te komen maken met de schietsport, belt met leden die ziek zijn of een bepaalde tijd niet gekomen zijn om te informeren hoe het met hen gaat of hen te motiveren weer te komen schieten. Vanaf januari 2019 maakt de heer De Graaf deelt uit van het klusteam dat wekelijks bijeen komt om onderhoudswerkzaamheden aan de accommodatie uit te voeren. Ook bedenkt, ontwikkelt en maakt dit team nieuwe attributen voor de schietsport.

Vanaf 2019 is de heer De Graaf bestuurder bij District III (Noord- en Zuid-Holland) voor de Koninklijke Nederlandse Schietsport Vereniging (KNSA). Hij heeft als taak het verzamelen van alle uitslagen van schutters van alle verenigingen in het district. Aan het einde van het seizoen organiseert hij een prijsuitreiking voor alle deelnemers.

Naast zijn vrijwilligerstaken voor de schietsport is de heer De Graaf sinds 2011 vrijwillig actief als collectant voor de Maag Lever Darm Stichting. Vanaf 2018 is hij tevens collecteorganisator en in deze functie verantwoordelijk voor de gehele organisatie van de collecte in Alphen aan den Rijn.

Ook loopt de heer De Graaf vanaf 2019 mee tijdens de jaarlijkse collecteweek voor de Hartstichting in Alphen aan den Rijn.

Dhr. J. (Jan) van Greuningen (Zwammerdam): Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

De heer Van Greuningen is, net als zijn echtgenote, al ruim 30 jaar vrijwillig actief. Voor een deel van zijn vrijwilligersactiviteiten vormt hij een twee-eenheid met zijn echtgenote. 

In 1990 droeg het echtpaar bij aan het opzetten van de jeugdvereniging You Too in Zwammerdam en vormde het echtpaar met andere vrijwilligers het bestuur. Zij zetten zich tot ongeveer 2005 met veel passie en plezier in voor het organiseren van diverse activiteiten voor jongeren tussen de 11 en 15 jaar, en later ook voor jongere kinderen. 

Vanaf begin jaren ’90 wordt in Zwammerdam twee maal per jaar een straatfeest georganiseerd, bij een dorpsbewoner thuis, of bij slecht weer in een zaaltje. Meerdere keren heeft het echtpaar, samen met een ander stel, de organisatie op zich genomen. In coronatijd was een straatfeest niet mogelijk, maar het echtpaar zorgde ervoor dat het straatfeest langs de deuren ging met een straatbingo. 

Vanaf 2000 zet de heer Van Greuningen zich vrijwillig in voor het Zwammerdams AmateurToneel (ZAT), waar zijn echtgenote op dat moment al een aantal jaren lid en vrijwillig actief was. Hij voert diverse klussen uit, zoals het schoonmaken van de zaal, het souffleren van stukken, het bouwen van het decor, repareren van het toneel, het draaien van de bardienst, maar ook het regelen van logistieke zaken rondom uitvoeringen. 

In 2004 heeft het echtpaar, samen met andere vrijwilligers, bijgedragen aan het opzetten van het Jeugdtoneel. Het Jeugdtoneel was zeer succesvol en heeft bijgedragen aan het voortbestaan van ZAT. Uit de jeugdgroep zijn op dit moment nog zo’n 12 leden lid, waarvan er drie in het huidige bestuur zitten. 

Vanaf 2007 is de heer Van Greuningen lid van de vrijwillige brandweer in Zwammerdam. Naast het werk als vrijwillig brandweerman zet hij zit ook in voor de personeelsvereniging, voert onderhoud uit in en om de kazerne of aan voertuigen, verzorgt de begeleiding van aspiranten. De heer Van Greuningen ziet en probleem en acteert hierop als een echte ‘problem solver’. 

Sinds 2011 is meneer vrijwilliger binnen het Recreatieteam van Ipse de Bruggen, een zorginstelling voor mensen met een handicap. De heer Van Greuningen biedt een helpende hand bij het op- en afbouwen van grote evenementen zoals truckersdagen, braderie, maar helpt ook mee met de begeleiding van cliënten tijdens bijvoorbeeld een vaarvakantie. 

Naast bovenstaande vrijwilligersactiviteiten is de heer Van Greuningen samen met zijn echtgenote sinds 2013 bezoekvrijwilliger bij Ipse de Bruggen. Het echtpaar bezoekt geregeld een cliënt om samen erop uit te trekken en leuke dingen te doen. 

Voor de IJsclub Zwammerdam is de heer Van Greuningen vanaf 2019 vrijwillig actief als bestuurslid, en is verantwoordelijk voor het vegen van de baan, de kantinedienst, het organiseren van wedstrijden, het aanleggen van de ijsvloer en het prepareren en repareren hiervan. 

Mevr. A. (Afke) Van Greuningen-Hiemstra (Zwammerdam): Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

Mevrouw Van Greuningen-Hiemstra is, net als haar echtgenoot, al ruim 30 jaar vrijwillig actief. Voor een groot deel van haar vrijwilligersactiviteiten vormt zij een twee-eenheid met haar echtgenoot. 

In 1990 droeg het echtpaar bij aan het opzetten van de jeugdvereniging You Too in Zwammerdam en vormden zij met andere vrijwilligers het bestuur. Zij zetten zich tot ongeveer 2005 met veel passie en plezier in voor het organiseren van diverse activiteiten voor jongeren tussen de 11 en 15 jaar, en later ook voor jongere kinderen. 

Vanaf begin jaren ’90 wordt in Zwammerdam twee maal per jaar een straatfeest georganiseerd, bij een dorpsbewoner thuis, of bij slecht weer in een zaaltje. Meerdere keren heeft het echtpaar, samen met een ander stel, de organisatie op zich genomen. In coronatijd was een straatfeest niet mogelijk, maar het echtpaar zorgde ervoor dat het straatfeest langs de deuren ging met een straatbingo. 

Vanaf 1994 is mevrouw Van Greuningen-Hiemstra spelend lid van het Zwammerdams AmateurToneel (ZAT). Vanaf dat moment voert zij verschillende vrijwilligerstaken uit waaronder het schoonmaken van de zaal, het draaien van bardiensten, het bijhouden van de voorraad, helpen bij het ordenen van de kledingzolder, het regelen van prijzen voor de loterij, maar ook de logistiek rondom uitvoeringen. 

In 2004 droeg het echtpaar, samen met andere vrijwilligers, bij aan het opzetten van het Jeugdtoneel. Mevrouw Van Greuningen-Hiemstra was actief als begeleider/regisseur en was creatief leider van het Jeugdtoneel. Het Jeugdtoneel was zeer succesvol en heeft bijgedragen aan het voortbestaan van ZAT. Uit de jeugdgroep zijn op dit moment nog zo’n 12 leden lid, waarvan er drie in het huidige bestuur zitting hebben. 

Van 2012 tot 2018 was mevrouw Van Greuningen-Hiemstra voorzitter van ZAT en medeverantwoordelijk voor het actief verjongen en klaarstomen van het nieuwe bestuur. Ook na het neerleggen van haar officiële functie als voorzitter is mevrouw nog steeds actief binnen de vereniging. Zij is een enorm ondersteunende en creatieve factor voor het bestuur. Mevrouw regelt kleding en rekwisieten, verzorgt de prijzen die te winnen zijn bij spelletjes en loterijen. 

In de periode van 2002 tot 2011 was mevrouw Van Greuningen-Hiemstra vrijwillig actief voor het Sinterklaascomité in Zwammerdam. Zij was kartrekker als het gaat om het organiseren van de Sinterklaasintocht en het bijbehorende feestelijke programma. Met haar enorme creativiteit wist zij elk jaar een andere insteek te bedenken en slaagde erin met verschillende verenigingen samenwerking te vinden waardoor het een dorpsactiviteit werd.

Naast bovenstaande vrijwilligersactiviteiten is mevrouw Van Greuningen-Hiemstra samen met haar echtgenoot sinds 2013 bezoekvrijwilliger bij Ipse de Bruggen. Het echtpaar bezoekt geregeld een cliënt om samen erop uit te trekken en leuke dingen te doen.

Dhr. E. (Evert) Den Hertog (Alphen aan den Rijn): Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

De heer Den Hertog is al sinds 1980 vrijwillig actief. In de jaren ’80 startte meneer als bestuurslid bij de Alphense Winkeliersverenigingen Hooftstraat-Koopstraat in Alphen aan den Rijn. Later werd hij bestuurslid van overkoepelend orgaan Winkelstad Alphen (WSA). De heer Den Hartog heeft zich gedurende 20 jaar met hart en ziel ingezet voor de Alphense middenstand en zo op vele manieren bijgedragen aan het goed functioneren hiervan. 

Van 1995 tot 2005 was meneer, benoemd vanuit de WSA, lid van het Algemeen Bestuur van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland. Hij zette zich sterk in voor een beter vestigingsklimaat voor ondernemers, met name winkeliers, in Alphen aan den Rijn in de regio Rijnland. Mede door zijn inzet is er succesvol gelobbyd voor een nieuw stadshart in Alphen aan den Rijn en een betere bereikbaarheid van de regio Alphen aan den Rijn. 

Vanaf 1998 is de heer Den Hertog in diverse functies vrijwillig actief voor de huidige Protestantse wijkgemeente Goede Bron, (onderdeel Protestantse gemeente Alphen a/d Rijn - Oudshoorn-Ridderveld). Meneer is bij een groot aantal activiteiten betrokken. Zo draagt hij zorg voor het dagelijks klein onderhoud, maar vervult ook voor de zondagse kerkdiensten diverse taken zoals optreden als koster, het regelen van beeld en geluid tijdens de kerkdiensten, het verwerken van de aanmeldingen voor de kerkdiensten, adviseur ten behoeve van de inrichting van het kerkgebouw. Kortom, hij zorgt voor een goede gang van zaken tijdens kerkdiensten etc. 

Van 2008 tot 2018 was de heer Den Hertog voorzitter van de wijkkerkenraad Goede Herderkerk en belast met het besturen van de kerkelijke gemeente. Hij was zeer nauw betrokken bij het samengaan met toenmalige wijkgemeente De Bron (Alphen-Ridderveld) en slaagde erin weer rust te brengen in het bestuur. Naast zijn reguliere taken als voorzitter hield hij zich onder andere bezig met het optimaliseren van de communicatie, totstandkoming van een nieuw beleidsplan en de realisatie van een Stiltecentrum. 

Van 2010-2014 en van 2014-2018 was meneer vertegenwoordiger van de Goede Herderkerk in het overkoepelende College van Kerkrentmeesters. Hij was verantwoordelijk voor het financieel beheer van de kerkelijke gemeente. Als lid van de gebouwencommissie droeg hij zorg voor het onderhoud van het kerkgebouw en de verhuur van ruimtes. 

Vanaf december 2009 is de heer Den Hertog secretaris van Stichting Horeca Goede Herderkerk en verantwoordelijk voor de verhuur van kerkruimtes aan derden. Tevens was hij interim- penningmeester van mei 2018 tot mei 2019. 

Vanaf 2017 is meneer vrijwillig actief voor de Stichting Ondersteuning Sovata (SOS) en houdt zich bezig met het uitzoeken, sorteren, verpakken en verzendklaar maken van ingezamelde kleding t.b.v. de bewoners van Sovata en Sarateni in Roemenië. 

Dhr. ir. A.C.J. (Ad) Jansen (Alphen aan den Rijn): Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 

De heer Jansen is door zijn vier zonen in aanraking gekomen met de BMX-sport, in 1982 voor het eerst. Sindsdien heeft hij binnen de BMX-sport vele functies vervuld en zodoende van bijna alle facetten van de sport de nodige kennis vergaard. Menig ouder van BMX’ers hebben de heer Jansen dan ook om advies gevraagd in welk op zicht dan ook. Sinds eind jaren ’80 was er de droom de BMX-sport tot een Olympische sport te laten uitgroeien, wat in 2008 werkelijkheid werd.

In 1984 startte de heer Jansen als voorzitter van de afdeling Fietscross (FX) van FCC Avanti in Alphen aan den Rijn. Hij was de drijvende kracht achter de oprichting van de FX-afdeling en wist al snel regionale- én landelijke wedstrijden te organiseren op het toenmalige terrein van Avanti. Verder was hij bij legio activiteiten betrokken als het ging om de FX-sport. Zo heeft hij bij de verhuizing van de vereniging een baanontwerp gemaakt en was betrokken bij de aanleg van de nieuwe baan tot het zelf bestraten van de startheuvel aan toe. Ook was hij trainer, vertegenwoordigde hij de FX in de overkoepelende vereniging, motiveerde hij ouders het baanonderhoud uit te voeren en ondersteuning te bieden tijdens wedstrijden. Ook wierf hij sponsoren. Omdat het ledenaantal terugliep, is de FX-afdeling omstreeks 1994 opgeheven. De werkzaamheden voor Avanti stopten rond 1996.

Vanaf 1996 is de heer Jansen voorzitter van de BMX-afdeling West van de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU). De heer Jansen behartigde de belangen van de BMXsport in de betreffende regio. Hij zette zich vele jaren in voor het Regionaal Training Center (RTC) om aanstormend talent een goede basis mee te geven op fysiek en metaal vlak, maar ook op het gebied van voeding als topsporter. Hierdoor werd beter aangesloten bij de wereldtop van de BMX-sport. Op allerlei manieren werft de heer Jansen benodigde gelden voor de afdeling West en het RTC. 

Onder voorzitterschap van de heer Jansen werden reglementen en vernieuwingen van en door de KNWU zorgvuldig gewogen waarbij zowel de belangen van de verenigingen als de sporters in het oog gehouden werden. Namens de BMX-afdeling West heeft de heer Jansen vele jaren zitting gehad in de landelijke commissie jury & reglementen van de KNWU, waar hij de belangen behartigde van de BMX-sport. In deze commissie worden straffen en klachten behandeld, en worden problemen die zich voordoen tijdens wedstrijden besproken. Ook droeg de heer Jansen bij aan de commissie baankeuring en automatisering.  

De heer Jansen is zowel nationaal als internationaal aanwezig op de circuits waar hij observeert en met anderen bespreekt op welke manier verbeteringen mogelijk zijn om de sport te optimaliseren en professionaliseren. Zodoende was hij betrokken bij veel landelijke verbeteringen binnen de BMX-sport. Ook ondersteunt de heer Jansen diverse verengingen in vraagstukken over organisatie wedstrijden of met gemeentelijke aanvragen. De heer Jansen heeft, mede door zijn gezondheidstoestand, aangegeven zijn vrijwilligerstaken eind 2021 te willen neerleggen. 

Mevr. E.M.J. (Els) Van Ofwegen-Van Velzen (Boskoop): Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

Mevrouw Van Ofwegen-Van Velzen is al sinds 1996 vrijwillig actief. Zij startte bij De Zonnebloem, afdeling Boskoop als afdelingsvrijwilliger. Zij belt en bezoekt gasten van De Zonnebloem en helpt mee bij activiteiten en uitjes. Mevrouw is erg begaan met de gasten, zeker als het om mensen gaat die eenzaam zijn. Deze gasten ontvangen regelmatig een bakje fruit met bijvoorbeeld een persoonlijke boodschap of een opbeurend woord. Ook verzorgt zij een kaartje voor gasten die ziek zijn of in het ziekenhuis liggen. Voor de jaarlijkse loterij van De Zonnebloem is het voor mevrouw Van Ofwegen-van Velzen een uitdaging om zoveel mogelijk loten te verkopen.

Naast haar activiteiten voor De Zonnebloem is mevrouw Van Ofwegen-van Velzen vanaf 1 november 2002 ook actief bij verzorgingshuis Floravita in Boskoop. Zij schenkt koffie en thee bij de bewoners in de appartementen. Speciale verdienste van mevrouw is het opzetten van de Fruit-expres. Zij verzamelt punten om in de plaatselijke supermarkt vers fruit te kunnen kopen. Het fruit wordt schoongemaakt en geportioneerd in bakjes om vervolgens bij de bewoners te brengen.

Mevr. A. (Adrie) Pons-Poot (Alphen aan den Rijn): Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

Vanaf 1996 is mevrouw Pons-Poot vrijwillig actief voor de Penitentiaire Inrichting Alphen aan den Rijn (voorheen PI De Geniepoort). Zij is mede-oprichtster van de vrijwilligersgroep van de PI. Verschillende activiteiten zijn opgezet om de gedetineerden te steunen tijdens hun tijd in de PI en hen na hun straf weer te kunnen laten integreren in de maatschappij en tussen hun familieleden. Mevrouw Pons-Poot ondersteunt de coördinator van deze groep (mevrouw Clement) en biedt eens per maand hulp bij de kerkdiensten en als vrijwilligster op de gespreksgroep. Zij verzorgt wekelijks de bloemen die worden uitgedeeld aan de gedetineerden bij de kerkdiensten. Ook biedt mevrouw Pons-Poot hulp bij bijzondere kerkelijke dagen als Pasen en Kerst.

Mevrouw Pons-Poot werkt sinds ongeveer 2006 mee aan de musicals van de protestantse gemeente De Lichtkring in Alphen aan den Rijn. Zij behoort tot de musicalgroep en heeft als taak het verzorgen van de kostuums. Mevrouw wordt vanaf de start van het project betrokken: het meedenken in de keuze van de musical, het bedenken van de kleding die ervoor nodig is, het plegen van onderzoek om zo getrouw mogelijke kleding te hebben uit de betreffende tijd, het ontwerpen van de kostuums, het uitzoeken van de stoffen, het maken van de patronen in verschillende maten en vervolgens het naaien van de kostuums. Mevrouw Pons-Poot is van grote betekenis voor de musicals en daarmee de kerkelijke gemeente.

Daarnaast is mevrouw Pons-Poot gastvrouw bij de wekelijkse koffiedrinkochtend in De Lichtkring. Zij zorgt ervoor dat vrijwilligers worden ingedeeld om de ochtenden samen met haar te begeleiden. Ook verzorgt zij de gespreksonderwerpen, schenkt koffie en thee en onderhoudt gesprekken met de gasten. 

Ten tijde van de coronacrisis maakte mevrouw mondkapjes voor de predikant, passend bij de kleuren van het kerkelijk jaar. Dit heeft zij ook voor de andere gemeenteleden gedaan, waarvan de opbrengst geschonken werd aan een goed doel. 

Mevr. C. (Nelleke) Rimmelzwaan-Gerritsen (Alphen aan den Rijn): Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 

Mevrouw Rimmelzwaan-Gerritsen heeft een enorme passie voor het kleermakersambacht. Na de geboorte van haar tweelingdochters verdiepte mevrouw zich in het kleermakersvak, deed diverse opleidingen en is uitgegroeid in het modevakgebied tot meesterkleermaker. In 1995 startte mevrouw Rimmelzwaan-Gerritsen haar eigen modevakschool aan huis om zich volledig in te zetten voor het lesgeven tot costumière en coupeuse-kleermaker. In 2005 won zij alle prijzen die er te winnen waren: vak erkenning, vakgenotenprijs, publieksprijs en een gouden naald. Vervolgens was mevrouw van 2005 tot 2008 als freelance couture specialiste werkzaam bij toonaangevend modeontwerper Mart Visser.

Vanaf halverwege jaren ’90 van de vorige eeuw zette mevrouw Rimmelzwaan-Gerritsen zich in om haar kennis te delen met vakgenoten om zo bij te dragen aan het voortbestaan van het kleermakersvak, zowel vanuit haar eigen onderneming als op vrijwillige basis in diverse bestuursfuncties.

Vanaf 1999 was mevrouw voorzitter van de Stichting Modevakscholen Crea 2000, een overkoepelende organisatie bestaande uit gecertificeerde zelfstandige modevakschoolhouders onder de naam “Modevakschool Crea 2000”. De stichting richt zich op het overbrengen en uitbreiden van vakkennis waardoor de diversiteit en kwaliteiten binnen dit mooie ambacht behouden blijven. Mevrouw Rimmelzwaan-Gerritsen is medeoprichter van de stichting en zij hield zich bezig met het opstellen en uitvoeren van beleid en het leiden van vergaderingen, het opzetten van het lesmateriaal, en het vormgeven van examen-tekenmodellen, certificaten, cijferlijsten en diploma's. Ook verzorgde zij maandelijkse bijscholingen, examens, een jaarlijkse modeshow en de diploma-uitreiking. In 2002 was mevrouw betrokken bij de organisatie van twee modeshows op de Floriade in Haarlemmermeer. In 2010 stopte zij met haar voorzittersrol en werd zij benoemd tot erelid van de stichting. Mevrouw Rimmelzwaan-Gerritsen organiseert nog altijd de studiedagen. 

Tussen 2003 tot 2016 heeft mevrouw Rimmelzwaan-Gerritsen verschillende bestuursfuncties bekleed voor de Bond van Kleermakers (BvK), na de fusie tussen de BvK en Feetbag (branchevereniging schoenen- en tassenmakers) op 14 december 2013, genaamd Branchevereniging Mode Ambachten (BMA). BMA is een branchevereniging van Kleermakers en Modevakscholen en de vakvereniging van ontwerpers/makers van schoenen en tassen, en behartigt de belangen van modeambachtslieden. Ook onderhoudt de BMA nauwe contacten met de Europese ambachtenorganisaties die elkaar eens per twee jaar treffen tijdens de EMTC, het European Master Tailor Congres.

Van 2003 tot 2005 was mevrouw Rimmelzwaan-Gerritsen bestuurslid BvK regio West. Zij gaf richting aan leden van de regio en deelde haar kennis op regioavonden zodat collega's konden leren, professionaliseren en excelleren. Ook organiseerde en leidde zij studieavonden in de regio West, maar ook op uitnodiging vanwege haar vakkennis in andere regio's. Om nog meer inhoud en continuïteit te waarborgen voor kleermakend Nederland, en in het bijzonder in de regio West, accepteerde mevrouw in 2005 de functie van voorzitter van de BvK regio West. Zij was het gezicht in regio West tijdens studieavonden en landelijke overlegmomenten, waar ook over de koersinhoud van de Bond van Kleermakers werd nagedacht en besloten. Zij onderhield onder andere contact met de leden en beantwoordde vakinhoudelijke vragen op het gebied van ondernemerschap, onderhield contact met mode gerelateerde opleidingen en faciliteerde studieavonden. Deze functie vervulde zij tot 2006. 

In 2006 trad mevrouw Rimmelzwaan-Gerritsen toe tot het hoofdbestuur van de BvK als algemeen bestuurslid en afgevaardigde district West. Deze functies bekleedde zij tot 2008. Zij nam deel aan bestuurs- en landelijke vergaderingen, legde verantwoording af over de activiteiten en de financiële status van Regio West, stelde de begroting op en legde deze voor aan het bestuur.  

Van 2008 tot 2016 was mevrouw Rimmelzwaan-Gerritsen voorzitter van de BvK, later de Branchevereniging Mode Ambachten (BMA). Mevrouw had als voorzitter een belangrijke voortrekkersrol bij het fuseren van de BVK en FeetBag tot de BMA. Als voorzitter was mevrouw Rimmelzwaan-Gerritsen onder andere verantwoordelijk voor het bevorderen van vaktechnisch onderwijs, promotie van de branche-erkenning, netwerken binnen en buiten de vereniging, presentaties op nationale en internationale congressen en het bijwonen van diverse vergaderingen.  

In 2015 nam mevrouw Rimmelzwaan-Gerritsen deel aan het tv-programma 'Door het oog van de naald'. Door deelname aan dit programma heeft mevrouw ertoe bijgedragen dat de modeambachten, en daarmee de kleermakers als ambachtelijk beroepsbeoefenaars, een gezicht hebben gekregen in heel Nederland. Na haar deelname aan dit programma heeft mevrouw gratis patronen gemaakt voor verschillende magazines, waaronder Knipmode, Runschau en Burda. Ook kreeg zij in het programma Koffietijd een aantal weken een rubriek waar zij Nederland tips en tricks gaf om zo ook het modeambacht te promoten. 

Ook na het neerleggen van haar voorzitterschap bij de BMA in 2016 blijft mevrouw Rimmelzwaan-Gerritsen een onmisbare vrijwilliger voor haar netwerk. Zij bezoekt verschillende modevakscholen om haar kennis te delen en organiseert studiedagen en andere activiteiten om (haar) kennis te delen en zo het voortbestaan van het modeambacht te bevorderen. Zo heeft zij van 2016 tot 2019 jaarlijks een Super Masterclass verzorgd met gastdocenten (Shingo Sato uit Tokyo en Julian Roberts uit de UK) uit het buitenland, waarvoor zij haar eigen atelier beschikbaar stelde. Ook houdt zij zich bezig met jureringen en lezingen. Ook Knipmode benadert haar regelmatig om samen te werken voor nieuwe naaitips die op hun website verspreid worden. 

Mevr. L.H. (Loes) Rutten (Alphen aan den Rijn): Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

Mevrouw Rutten zet zich altijd in voor andere mensen, zowel in haar betaalde baan destijds, als op het gebied van vrijwilligerswerk. Van 1974 tot 2005 was zij secretaris voor de RK EHBO-vereniging Sint Martinus. Mevrouw verzorgde de verslaglegging van alle bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen, was aanwezig en nam deel aan de rayonwedstrijden en zorgde hierbij voor de artsen en lotussen, hield de ledenadministratie en het archief bij. Daarnaast droeg zij bij aan de administratie rondom de jaarlijkse collecteweek, en bij onderbezetting liep zij in een of meerdere wijken collecte. Mevrouw is benoemd tot erelid van de vereniging.

Daarnaast liep mevrouw Rutten onder andere collecte voor de Hart- en Nierstichting, het Diabetesfonds en stichting Gehandicapt Kind. 

Sinds 1996 is mevrouw Rutten vrijwillig actief voor de Rooms Katholieke Parochie Heilige Thomas in Alphen aan den Rijn. Ook was zij voor die tijd vanaf 1978 zij actief voor de kerk, maar door de geboorte van haar kinderen heeft zij het vrijwilligerswerk een aantal jaren gestaakt. Mevrouw is lid van de commissie pastoraal bezoek, zij bezoekt een aantal zelfstandig wonende ouderen en ouderen in een verplegings- en verzorgingshuis in Alphen aan den Rijn. Daarnaast is mevrouw actief voor het lokale secretariaat en het bijzonder archief. 

Vanaf 2005 is mevrouw Rutten vrijwillig actief voor de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) Alphen aan den Rijn. Zij helpt met het organiseren van de wekelijkse KBO SOOS, int het entreegeld, verzorgt de koffie, thee en koekjes en is tevens hoofd van de keuken. Zij is ook lid van de 'lief en leed' commissie en bezorgt de seniorenbladen en de KBO/PCOB bladen in een aantal wijken in Alphen aan den Rijn. 

Mevr. Bsc. M.E. (Marlies) Van der Staaij-Van Ree (Benthuizen): Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

Mevrouw Van der Staaij-van Ree is al sinds halverwege de jaren ’90 vrijwillig actief. Zij was enige tijd vrijwilliger voor het Asielzoekerscentrum Leiderdorp. Ook was zij een aantal jaren actief in de kinderevangelisatie voor de Gereformeerde Gemeente te Zoetermeer. 
Vanaf augustus 2004 is zij als medewerker van de 24/7-advieslijn actief voor de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV), een christelijke vereniging die opkomt voor kwetsbaar mensenleven. Als medewerker van deze advieslijn ondersteunt zij bij het nemen van behandelbeslissingen bij medisch-ethische dilemma's of beslissingen op het gebied van de palliatieve zorg. Daarnaast was mevrouw betrokken bij een samenwerking tussen de NPV en bij Stichting Terminale Thuiszorg Diákonos op het gebied van toerusting van de vrijwilligers.

In 2006 werd mevrouw Van der Staaij-van Ree coördinator bij Stichting Terminale Thuiszorg Diákonos in Benthuizen. Zij heeft een bijzondere bijdrage geleverd aan een actieve, goed georganiseerde en bekende organisatie voor palliatieve terminale thuiszorg in Benthuizen en omstreken. Zij was een verbindende factor in de contacten met een zorgcentrum en de NPV. Vanaf 2016 was zij, samen met de andere coördinator, betrokken bij de oprichting van hospice Elim te Benthuizen. 

Van 2013 tot 2015 was mevrouw kort actief als algemeen bestuurslid voor stichting Ismaël, een interkerkelijke stichting die christenen in de Arabische wereld steunt met lectuur, gebed en diaconale hulp. Haar kerntaak was het bijwonen van bestuursvergaderingen; ook had zij een aantal uitvoerende activiteiten zoals het opstellen van lesbrieven en het verzorgen van enkele avonden ter promotie van het werk van de stichting. 

Naast bovenstaand vrijwilligerswerk is mevrouw Van der Staaij-Van Ree ook op officieuze wijze actief voor haar medemens. Zo was zij vanaf 2020 een jaar lang maatje van een dame met psychische problematiek. Zij heeft het initiatief genomen om met andere vrouwen een ondersteunend netwerk te vormen om deze vrouw heen, ter overbrugging van de tijd dat zij terecht kon bij formele hulp. 

Ook heeft mevrouw haar ervaringen met adoptie van haar kinderen met andere stellen willen delen. Zij schreef het boek ‘Liefs uit Bogota’ en gaf vervolgens verschillende lezingen en interviews waar vele gelijkgestemden de nodige steun aan hebben gehad. 

Mevr. S. (Syta) Veenstra-Plantinga (Alphen aan den Rijn): Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

In de jaren ’90 heeft mevrouw Veenstra-Plantinga zich ingezet voor het voortbestaan van de Lokale Omroep Alphen aan den Rijn (huidig Studio Alphen). Een groep van zes vrijwilligers, waaronder mevrouw Veenstra-Plantinga, nam de taak op zich om weer structuur aan te brengen binnen de omroep. Mevrouw werd bestuurslid en verzorgde veel uitzendingen op locatie, zette zich in voor goodwill en sponsorgelden en wist iedereen op één lijn te krijgen. Dankzij haar professionaliteit wist ze de kwaliteit van de omroep te bevorderen en groeide zo door tot een semiprofessionele omroep.

In 2005 zette mevrouw Veenstra-Plantinga stichting Studiebol op. Deze stichting opereerde in Kenia en verzorgde een studiebeurs voor jonge mensen zonder opleidingsmogelijkheden om toch een diploma te kunnen halen. Later richtte mevrouw stichting Kolewa op om dove kinderen te ondersteunen met een gehoorapparaat en hen toegang te geven tot scholing. Door de onveilige situatie rond 2008 bleek Kenia geen veilig werkgebied meer. Zodoende heeft mevrouw Veenstra-Plantinga besloten haar vrijwilligersactiviteiten voort te zetten op Bali. 

In 2009 richtte mevrouw Veenstra-Plantinga een dovenschool op in de Balinese hoofdstad Denpasar: 'Swara Swari'. Kinderen worden voorzien van tweedehands gehoorapparaten en leren (samen met hun ouders) gebarentaal en ontvangen regulier onderwijs. Inmiddels zijn twee busjes aangekocht om de kinderen naar de diverse scholen te brengen. In de jaren erna is de hulpverlening uitgebreid en worden kansarme kinderen en jongvolwassenen van de meest geïsoleerde en armste eilanden van Indonesië voorzien van medische hulp(middelen) op het gebied van met name schisis (hazenlip en open gehemelte), gehoorgebreken, spina bifida, anusatresie, ernstige vergroeiingen door brandwonden. Kinderen worden gescout, vervolgens begeleid in het traject tot de operatie en tijdens de nazorg. In het verlengde hiervan worden mogelijkheden geschapen voor het volgen van (speciaal) onderwijs, Engelse les en gebarentaal. Mevrouw Veenstra-Plantinga is 24/7 bezig met en voor haar stichting. Zij geeft leiding aan het bestuur in Nederland. Zij onderhoudt contacten met samenwerkingspartners, regelt de stages, maakt filmpjes, teksten en nieuwsbrieven om de site actueel te houden. Daarnaast is zij voortdurend op zoek naar nieuwe samenwerkingspartners, sponsoren en andere mogelijkheden om kansarme kinderen in Indonesië een betere toekomst te bieden. Ze geeft leiding aan de staf op Bali en de vele Nederlandse vrijwilligers van de Haagse Hogeschool en de Hanze Hogeschool Groningen die in de loop der jaren stage hebben gelopen op Bali op het gebied van verpleegkunde, medisch verzorgen, therapie etc. Door haar gedrevenheid en overtuigingskracht heeft mevrouw inmiddels een groot netwerk opgebouwd in Nederland, Indonesië maar ook daarbuiten, die zich belangeloos inzet voor de stichting. Tijdens haar aanwezigheid op Bali is zij dagelijks aanwezig in het tehuis om te zien wat er moet gebeuren, controle te houden en ordening aan te geven in de activiteiten. Zij koopt het voedsel in, regelt patiëntenvervoer, medische kosten, onderhoudt contact met alle ziekenhuizen en andere organisaties, regelt vliegtickets, de benodigde papieren, legitimaties en alle wettelijke aanvragen en lost problemen op die zich voordoen. Ook houdt zij contact met de kinderen, familieleden en stafleden. Gezien haar leeftijd en haar wens het voortbestaan van stichting Kolewa te waarborgen, zet mevrouw Veenstra-Plantinga zich in om de juiste mensen op te leiden. Vanuit stichting Kolewa zijn ook andere initiatieven ontstaan. Zo is een brandwondenproject opgezet waarbij slachtoffers van verbranding worden behandeld door een team van artsen uit Australië. Nazorg vindt plaats in het opvanghuis van Kolewa. In 2017 is een waterfilterproject opgezet zodat gezinnen in afgelegen dorpjes worden voorzien van een filtersysteem dat water uit putten, sloten en rivieren kan reinigen tot schoon drinkwater. Ook geven verschillende stafleden van de stichting onderwijs, Engelse les en gebarentaal aan kansarme kinderen in de slums van Denpasar. 

Door de coronacrisis konden kinderen niet meer worden opgehaald en geopereerd. Mevrouw heeft in deze tijd een hulpprogramma opgezet om de armste gezinnen van voedselpakketten te voorzien. Inmiddels zijn meer dan 8000 voedselpakketten uitgedeeld. Ook heeft mevrouw Veenstra-Plantinga een online lesprogramma opgezet in haar opvanghuis in Denpasar. Inmiddels zijn de operaties weer hervat. 

In 2017 kwam mevrouw Veenstra-Plantinga meteen in actie toen de vulkaan op Bali actief werd en honderden gezinnen moesten worden geëvacueerd. Zij regelde onder andere voedsel en verzorgingsproducten. In 2018 na de aardbeving in Lombok zamelde mevrouw Veenstra-Plantinga in korte tijd geld in voor de wederopbouw van een ingestorte basisschool. 

Mevr. A.P.A. (Annie) Verhoef-Rademaker (Boskoop): Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

Mevrouw Verhoef-Rademaker is sinds 1990 vrijwillig actief. Zij startte bij een zendingsorganisatie in Rotterdam met het inzamelen van kleding. Sinds 2010 doet zij dit voor Stichting Oost-Europa Boskoop (SOEB) voor een aantal projecten in Roemenië. Ook breit zij al meer dan 20 jaar kindertruien voor goede doelen. 

Daarnaast is mevrouw Verhoef-Rademaker vrijwillig actief als afdelingsvrijwilliger voor De Zonnebloem, afdeling Boskoop. Zij legt bezoeken af bij gasten van De Zonnebloem voor een praatje, een kopje koffie of om iets leuks te ondernemen. Zij gaat met gasten die dit zelf niet kunnen naar de winkel voor de wekelijkse boodschappen, of begeleidt hen bij een bezoek aan het ziekenhuis. In 2017 heeft mevrouw Verhoef-Rademaker een jubileumspeld van De Zonnebloem ontvangen ter ere van haar 25-jarige inzet als vrijwilligster. 
Ook helpt mevrouw bij de organisatie van activiteiten op de afdeling, en voor de begeleiding bij uitjes kon ook altijd een beroep op haar worden gedaan. De persoonlijke aandacht die zij voor de gasten heeft is zeer waardevol voor hen. In verband met haar gezondheid is mevrouw Verhoef-Rademaker genoodzaakt haar taken als vrijwilliger voor De Zonnebloem af te bouwen. 

Mevr. A.P.M. (Tonny) Versseput-van Breukelen (Hazerswoude-Dorp): Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 

Mevrouw Van Breukelen is sinds 1965, al op jonge leeftijd, vrijwillig actief. In de periode tot en met 1984 heeft zij verschillende activiteiten ontplooid: het organiseren van scoutingactiviteiten, het ondersteunen bij de oprichting van een peuterspeelzaal in Baarlo, mede-organiseren van de jeugdvakantieweek, deelname aan de oudercommissie op een kleuterschool in Hazerswoude-Dorp, het werven en inwerken van vrijwilligers en organisatie van collectes voor de Vereniging Wereldkinderen en het organiseren van schrijfavonden voor Amnesty International. 

In 1978 kreeg mevrouw Van Breukelen de diagnose van een progressieve oogaandoening die uiteindelijk leidt tot blindheid op latere leeftijd. In die tijd start mevrouw met een studie in de Nederlandse taal en letterkunde en behaalt haar doctoraal in 1988 met als hoofdvak Literatuur en als belangrijkste bijvak Nederlands als tweede taal (NT2). In 1989 startte mevrouw Van Breukelen als (betaald) docent NT2 op een college in Zoetermeer.  

Eind jaren ’90/begin jaren 2000 werd de oogziekte dusdanig progressief dat mevrouw Van Breukelen afhankelijk werd van diverse voorzieningen voor blinden en slechtzienden. Zij werd geconfronteerd met de ontoegankelijkheid van teksten (zowel digitaal als op papier) voor blinden en slechtzienden. Dit heeft ertoe geleid dat zij zich ging inzetten voor het (voort)bestaan van braille. Zo deed zij vanaf 2007 onderzoek naar het leren van braille op latere leeftijd en publiceerde in 2009 het boek ‘Braille! Een pleidooi voor onbeperkt lezen’. 

Vanaf 2007 is mevrouw Van Breukelen als meedenkend lid verbonden aan de Vereniging Onbeperkt Lezen. Deze vereniging behartigt de belangen van mensen die graag willen lezen en hiervoor zijn aangewezen op aangepaste leesvormen. Zij participeert in de werkgroep Braille Educatie en Promotie en de werkgroep Schrijversdag. Zij schreef diverse artikelen, organiseerde schrijversdagen en symposia, maar was ook de verbinder binnen de organisatie Taal aan Zee wat geresulteerd heeft in het wekelijks geven van taallessen (sinds 2019) die aangeboden worden aan cursisten uit de Haagse regio.  

Van 2011 tot 2018 was mevrouw Van Breukelen vrijwilligster voor de lezersraad van de Koninklijke Bibliotheek/Nationale Bibliotheek en de bibliotheekservice van Passend Lezen.  Mevrouw heeft zich buitengewoon ingezet voor de jeugdliteratuur en de bereikbaarheid daarvan voor jongeren met een visuele leesbeperking, waardoor de jeugdliteratuur een belangrijke plaats ingenomen heeft in het Beleidskader Aangepast Lezen. Ook zette zij zich onder andere in voor een goede toegankelijkheid van websites en apps, correcte bejegening van lezers met een leesbeperking en het behoud van de braillecollectie. 

Van 1998 tot 2006 was mevrouw Van Breukelen vrijwillig actief bij Visio, een instituut voor Onderwijs en Revalidatie voor blinden en slechtzienden. Zij gaf samen met een andere onderwijzeres NT2-onderwijs aan een groep van 8-10 visueel beperkte migranten. Van 2011 tot 2015 verrichtte mevrouw op eigen initiatief onderzoek naar de problematiek waar migranten met een visuele beperking tegenaan lopen. Dit onderzoek heeft in 2015 geresulteerd in de publicatie van het boek ‘Bloemen langs de weg. De moeizame weg van migranten met een visuele beperking naar zelfstandigheid’. Hier worden praktische handvatten en aanbevelingen gedaan voor een ieder die deze groep ondersteunt. Als antwoord op de uitkomsten van dit onderzoek startte mevrouw Van Breukelen in 2015 een steunpunt voor migranten met een visuele beperking. Migranten, beleidsmedewerkers, hulpverleners en andere betrokkenen worden praktisch op weg geholpen met adviezen, doorverwijzingen etc. In juni 2021 is dit steunpunt overgenomen door de Oogvereniging.  
In 2017 raakte mevrouw Van Breukelen in contact met de Stichting Beter Zien Anders Kijken. Doel van de stichting is een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van mensen met een visuele beperking en hun omgeving. Er blijkt een grote behoefte te zijn aan taalonderwijs voor migranten met een beperking en mevrouw Van Breukelen ontwikkelt een taalproject met daarbij lotgenotensupport. Dit taalproject is uniek in Nederland. Daarnaast verzorgt zij het programma ‘Train de trainer’. 

Vanaf 2009 mede-organiseert mevrouw Van Breukelen diverse leeskringen in de bibliotheek in Boskoop, waarbij diverse boeken worden besproken. Ook is mevrouw Van Breukelen medeoprichtster en vervolgens vanaf 2015 bestuurslid van de Stichting Makom ma Wouri. Deze stichting verzorgt humanitaire hulp, eerste levensbehoeften en scholing in het algemeen ten behoeve van mensen of groepen van mensen, met name weeskinderen, gehandicapten en slachtoffers van het hiv-virus in Kameroen.  

Mevr. J.M. (Annemiek) De Wit-Verburg (Alphen aan den Rijn): Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

Mevrouw De Wit-Verburg startte met haar vrijwilligersactiviteiten in 1977 bij de Protestantse Gemeente Zwammerdam. Zij zette zich in verschillende functies voornamelijk in voor het Christelijk Jeugdwerk. Van 2005 tot 2001 en van 2015 tot juni 2021 was mevrouw actief als ouderling. 

Van 1987 tot 1991 was mevrouw De Wit-Verburg bestuurslid bij de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Zwammerdam (nu Scope Scholengroep). Naast haar bestuurstaken heeft zij  zich bijzonder ingespannen ten tijde van de directiewisseling, welke mede door haar inzet succesvol is afgerond. Ook voerde zij gedurende een lange periode gezamenlijk met een adviseur functioneringsgesprekken. 

Gedurende de periode van circa 1989 tot 2010 heeft mevrouw De Wit-Verburg moeilijk opvoedbare kinderen opgevangen op de boerderij van haar en haar echtgenoot. De wijkverpleegkundige van het consultatiebureau deed regelmatig een beroep op mevrouw. Deze kinderen kregen de ruimte om zich te ontwikkelen en even aan de moeilijke situatie thuis te ontsnappen. 

Van 2001 tot 2019 nam mevrouw De Wit-Verburg de mantelzorg op zich voor een vriendin met de ziekte van Huntington. Vanaf het moment dat de vriendin ziek werd, nam mevrouw De Wit-Verburg de verzorging op haar. Mevrouw waste en verzorgde haar, en nam haar vervolgens mee naar haar boerderij. Toen het reizen niet meer mogelijk was, verzorgde zij haar in haar eigen huis. Dankzij de zorg van mevrouw De Wit-Verburg kon zij tot haar overlijden in haar eigen woning blijven wonen. Ook heeft mevrouw De Wit-Verburg een jaar of drie een nichtje verzorgd, en heeft zij de laatste jaren achtereenvolgens haar schoonmoeder, schoonvader en moeder thuis verzorgd gedurende de laatste jaren van hun leven, en verzorgt zij op dit moment haar gehandicapte broer die zelfstandig woont.

Dhr. ir. H.G.M. (Henk) van der Zanden (Alphen aan den Rijn): Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 

De heer Van der Zanden is reeds sinds begin jaren ’70 actief in de lokale politiek. Eerst voor de PSP in Delft en Alphen aan den Rijn. Van 1984 tot 1986 en van 1996 tot maart 2005 was hij raadslid in de (huidige) gemeente Alphen aan den Rijn voor GroenLinks. Van 1994 tot 1996 was hij commissielid van de commissie Control en hield zich bezig met zaken als personeel, organisatie, informatievoorziening, automatisering, financiën. Van 1990 tot 2014 was hij penningmeester van achtereenvolgens GroenLinks Alphen, Alphen 1 en RijnGouwelokaal. Hij zette zich in voor veilig fietsverkeer, milieu en financiën.  

De heer Van der Zanden is medeoprichter van de Werkgroep Alphen Tegen Apartheid en Racisme (ATAR). Van ca. 1985 tot 1990 was hij bestuurslid en behandelde hij klachten over discriminatie. Ook organiseerde hij diverse activiteiten gericht op politiek en cultureel gebied. Na opheffing van de werkgroep werd de heer Van der Zanden bestuurslid van het Anti Discriminatie Bureau Midden-Holland. 

Vanaf 1992 is de heer Van der Zanden als penningmeester en secretaris (2008) actief voor de Fietsersbond, afdeling Alphen aan den Rijn. Hij denkt en praat mee over dossiers en schrijft lokale overheden aan. Meneer heeft zich ontwikkeld tot specialist op het gebied van wet- en regelgeving. Hij helpt bij de organisatie van de jaarlijkse fietsverlichtingsactie, beheert het online knelpuntenoverzicht en neemt sinds 2017 namens de Fietsersbond deel aan de gemeentelijke werkgroep Verkeersveiligheid. Vanaf 2010 is de heer Van der Zanden namens de Alphense afdeling van de fietsersbond actief in het ROCOV Hollands Midden (Reizigers Overleg Consumenten Openbaar Vervoer). Hij denkt constructief mee bij opstellen van adviezen voor Arriva en de NS op het gebied van vervoer, marketing, sociale veiligheid en infrastructuur. Tevens draagt hij bij aan het faciliteren van alle reizigers door zijn regionale kennis op het gebied van reisrelaties en zijn scherpe oog voor (on)gewenste situaties met de fiets, maar ook bij het aanbesteden van concessies, de ontwikkeling van Rnet en haltekwaliteit en het toegankelijk houden van de website. 

De heer Van der Zanden is vanaf 2007 bestuurslid van de Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn e.o. (SLA). Hij houdt zich bezig met de communicatieportefeuille. Tevens assisteert hij de secretaris bij uitvoerend werk. Meneer voorziet boeren van informatie over maatregelen zodat weidevogels veilig kunnen broeden en werkte aan verschillende projecten. Ook bouwde hij de website van de stichting en verzorgde de folders. 

Naast zijn vrijwilligersactiviteiten heeft de heer Van der Zanden ook een buitengewone prestatie geleverd in zijn laatst betaalde functie bij Stichting Europdonor (huidig Stichting Matchis). Vanaf 1972 werkte meneer bij het Academisch Ziekenhuis Leiden waar hij bijdroeg aan de ontwikkeling van het ziekenhuisinformatiesysteem. In de jaren ’80 startte de heer Van der Zanden bij Stichting Europdonor als hoofd automatisering, bestuurslid/penningmeester. Vanaf 2014 is hij gepensioneerd. Stichting Europdonor beheert het nationale stamceldonor-bestand en zorgt ervoor dat patiënten met leukemie en andere ernstige bloedaandoeningen die een stamceltransplantatie moeten ondergaan zo snel mogelijk de best passende donor krijgen. Het vinden van een (bijna) passende donor is een complexe zaak. Omdat geput moet worden uit een wereldwijd donorbestand is een goed werkend systeem noodzakelijk. De ontwikkeling van dit matchingsysteem was zeer complex op verschillende fronten: communicatie, privacy, data-uitwisseling en automatisering. De heer Van der Zande heeft aan deze grote automatiseringsuitdaging een zeer belangrijke en intensieve bijdrage geleverd. Zonder zijn buitengewone inzet zou dit systeem niet tot stand zijn gekomen. Als natuurkundige is hij één van de grondleggers van de ontwikkeling van een programma en database om zo de beste match bij elkaar te zoeken. 

In 1995 met de opkomst van het internet is vanuit het netwerk van de heer Van der Zande een samenwerking ontstaan met het Computer Centrum van de universiteit van Leiden en de Nederlandse internetcoördinator SurfNet om het data-uitwisselingssysteem geschikt te maken voor internet. Mede door de enorme inzet van meneer is dit hetzelfde jaar gelukt, waardoor artsen over de hele wereld binnen enkele seconden donoren kunnen matchen met een passende patiënt. Dit unieke systeem was een van de eerste Nederlandse systemen die wereldwijd data uitwisselde. De ontwikkeling van BMDW is een cruciale ontwikkeling geweest dat veel levens van patiënten wereldwijd heeft gered en nog steeds redt. 

De heer Van der Zande heeft wereldwijd lezingen gegeven over de manier van matchen binnen het zogenoemde HLA-systeem. Sinds 1994 schreef meneer aan verschillende publicaties mee rondom stamceltransplantatie. Zo schreef hij in 2014 en 2018 mee aan publicaties in Elsevier: ‘Biology of Blood and Marrow Transplantation’ en ‘Human Immunology, Official Journal of the American Society for Histocompatibility and Immunogenetics’.